Na czym polegają porady prawne?

Pomocą prawną nazywamy szczególnego rodzaju usługi, które świadczy się osobom fizycznym lub firmom, w celu ochrony ich interesów chronionych prawnie. W Polsce, prawną pomoc możemy uzyskać w kancelariach adwokackich lub prawniczych.

Darmowe porady prawne

porady prawneUsługi prawników, adwokatów, radców pranych czy aplikantów, to nie lada wydatek, a niestety czasem w życiu zdarzają się sytuacje, kiedy skorzystanie z nich jest niezbędne. Na szczęście w trosce o dobro swoich obywateli, nasze państwo, postanowiło umożliwić niektórym darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym. Przykładem może być Szczecin, który wraz z wejściem ustawy uchwalonej 5 sierpnia 2015 roku wszczął postępowania, aby utworzyć na terenie miasta 16 punktów, gdzie możemy uzyskać nieodpłatną obsługę prawną. Jednak nie przysługują one wszystkim. Prawo do nich mają osoby:

 • do 26 roku życia;
 • fizyczne, którym w poprzedzającym roku zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
 • po 65 roku życia;
 • z Kartą Dużej Rodziny;
 • kombatantom i weteranom;
 • które uległy lub którym grozi katastrofa naturalna, klęska żywiołowa czy awaria techniczna;

Adwokat czy prawnik, kogo potrzebujesz?

AdwokatCzęsto te dwa zawody łączone są ze sobą w jedno, jednak w rzeczywistości obowiązują je różne prawa, obowiązki, a także posiadają odmienne uprawnienia. Prawnikiem czy też inaczej doradcą prawnym, nazywamy osobę która skończyła studia prawnicze oraz uzyskała odpowiedni tytuł. Natomiast adwokat, po ukończeniu studiów musi odbyć dodatkowo trzyletnie szkolenie aplikanckie, zdać egzamin adwokacki, a także uzyskać wpis na listę adwokatów. Poza tym składa on ślubowania w związku z czym podlega organom nadzorczym i kontroli samorządów adwokatury, czego nie można powiedzieć o prawniku. Zawód adwokata zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, a także posiadania ubezpieczenia cywilnego, z którego pokrywa się ewentualne odszkodowanie klientom, gdyby z ich winy zostali oni poszkodowani. Poza tym istotną różnicy pomiędzy tymi dwoma zawodami jest forma zatrudnienia. Zarówno prawnik jak i adwokat ma prawo założyć własną kancelarię, jednak w przypadku tego drugiego nie możliwe jest zatrudnienie u innego adwokata czy w firmie, działa on we własnym imieniu oraz na własny rachunek. Jednak kiedy naprawdę potrzebujesz adwokata, a kiedy prawnika? Przede wszystkim adwokat będzie Ci potrzebny podczas rozpraw w sądzie rodzinnym, karnym, gospodarczym czy administracyjnym. Natomiast jeżeli szukasz reprezentanta w sądzie cywilnym czy w sprawach innych niż te, w których ustawa nakłada przymus adwokata czy radcy, lub gdy po prostu potrzebujesz tylko kilku porad prawnych, możesz spokojnie zwrócić się o pomoc do prawnika.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie windykacji

AdwokatZ racji, że adwokat ma najszersze uprawnienia ze wszystkich zawodów prawniczych, oferuje on najszerszy zakres usług, we wszystkich gałęziach prawa. Z jego pomocy, możemy przykładowo skorzystać w sprawach związanych z:

 • rozwodem, separacją, alimentami, ustalaniem ojcostwa, władzą rodzicielską, ubezwłasnowolnieniem, podziałem majątku itp.;
 • odszkodowaniami, ochroną dóbr osobistych, analizą i sporządzaniem umów;
 • nieruchomościami, ustalenie własności, obrót, itd.;
 • spadkiem;
 • windykacją;
 • i wieloma innymi.

Windykacja jest niczym innym jak zespołem czynności prawnych, procesowych bądź faktycznych, których celem jest zmuszenie dłużnika do wywiązania się z zobowiązania jakie zaciągnął wobec swojego wierzyciela. Podczas całego procesu windykacyjnego możemy wyróżnić kilka charakterystycznych etapów:

 • powstanie zobowiązania zazwyczaj finansowego;
 • polubowne postępowanie;
 • sądowe postępowanie;
 • uzyskanie klauzuli wierzytelności;
 • postępowanie egzekucyjne, najczęściej prowadzone przez komornika;

Więcej w temacie można znaleźć na:


Podsumowanie

Pomoc prawna, to w dzisiejszych czasach usługa niezbędna. Niestety obecnie w sądzie toczy się wiele spraw i postępowań związanych ze wszystkimi dziedzinami życia. Nigdy nie wiadomo, kiedy i nam trafi się sytuacja, że będziemy musieli skorzystać z porad prawnika czy adwokata, jednak teraz przynajmniej, będziemy wiedzieli do którego się kierować z daną sprawą.