Dlaczego warto korzystać z pomocy prawnej?

Niekiedy zdarzają się w życiu sytuacje kiedy nie jesteśmy w stanie samodzielnie sobie poradzić, wtedy niezbędne jest skorzystanie z pomocy prawnej. Warto więc na przyszłość zapoznać się z informacjami czym zajmuje się radca prawny, kiedy wybrać adwokata, a kiedy prawnika.

Radca prawny a adwokat

porady prawneRadcą prawnym jest osoba świadcząca pomoc prawną jednostkom fizycznym, podmiotom gospodarczym, oraz organizacjom. Jego praca polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowaniu projektów aktów i dokumentów, a także występowanie przed sądami i urzędami. Natomiast adwokat jest najwyższym stopniem zawodów prawniczych. Posiada on najszersze uprawnienia. Jego działania regulowane są poprzez ustawę o adwokaturze. Świadczy on takie usługi prawne jak:

 • udziela porady prawnej
 • sporządza opinie
 • opracowuje projekty aktów prawnych
 • występuje przed sądami i urzędami

Wydaje się, że zawody te niczym się nie różnią jednak dzielą je pewne różnice. Radca prawny nie może reprezentować klienta przed sądami w sprawach karnych oraz karnoskarbowych, natomiast adwokat, ma prawo być reprezentantem przed sądami wszystkich instancji. Dodatkowo radca prawny może być zatrudniony przez zakład pracy czy innego radce, natomiast adwokat może pracować tylko w swojej kancelarii lub jako jej wspólnik. Z kancelariami prawnymi i adwokackimi można spotkać się już praktycznie w każdym większym mieście Warszawie, Katowicach czy Szczecinie itp.

Opieka prawna czyli czym zajmuje się kancelaria

AdwokatKancelaria prawna wykonuje usługi z zakresu doradztwa, i reprezentacji w obszarach prawa takich jak:

 • spory sądowe – zastępstwo w sprawach dotyczących dochodzenia należności, postępowania egzekucyjnego, reprezentacja przed sądami arbitrażowymi oraz przy postępowaniu mediacyjnym, a także w dochodzeniu roszczeń w sprawach spadkowych;
 • prawo cywilne – doradztwo przy prawie wekslowym, hipotetycznym, prawnym zabezpieczaniu wierzytelności, a także sporządzanie opinii prawnych i projektów umów w obrocie gospodarczym;
 • prawo upadłościowe i naprawcze – w przypadku podmiotów gospodarczych sporządzanie wnioski o upadłości, zgłoszenia wierzytelności oraz oferuje zastępstwo podczas postępowania, prowadzenie negocjacji, doradztwo w sprawach restrukturyzacji zadłużenia i inne;
 • prawo handlowe – zakładanie i rejestracja działalności gospodarczych, sporządzanie umów spółek handlowych, projektowanie dokumentów do odbycia i przeprowadzania zgromadzeń wspólników i walnych, zamykanie roku obrotowego, zmiany umowy lub statutu spółki, podwyższanie kapitału zakładowego, prowadzenie ksiąg udziałów lub akcyjnych, protokołów, sprawy związane z KRS;

Kiedy wymagany jest opiekun prawny?

AdwokatW niektórych przypadkach wymagane jest nałożenie przez sąd opiekuńczy na osobę fizyczną opiekuna prawnego, są to osoby:

 • poniżej 18 roku życia jeżeli rodzice stracili prawa rodzicielskie, bądź są oni nieznani
 • osoby pełnoletnie z chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub fizycznym, które uniemożliwia im załatwianie swoich spraw;
 • starsze, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o interesy osobiste, majątkowe czy życiowe;

Postępowanie opiekuna prawnego jest kontrolowane przez sąd opiekuńczy. Do zakresu zadań osoby opiekującej się należą m.in. czynności takie jak:

 • wyznaczanie miejsca pobytu
 • występowanie w umieniu podopiecznego w sprawach majątkowych
 • opieka i zarządzanie majątkiem podopiecznego
 • zapewnianie opieki lekarskiej
 • załatwianie osobistych spraw podopiecznego

Więcej w temacie pomocy prawnej można znaleźć na:


Posumowanie

Do adwokata, prawnika, czy radcy prawnego możemy zwrócić się o pomoc praktycznie w każdej sprawie wiążącej się w jakimkolwiek stopniu z prawem. Warto skorzystać z ich pomocy, w przypadku gdy nie mamy odpowiedniej wiedzy prawniczej, wymaganej od nas w rozwiązaniu problemów.